Grow model

Co je to GROW model?

GROW model je asi nejběžnější koučovací framework používaný agilními kouči. Kvůli své relativní jednoduchosti je používán běžně i mnohými liniovými manažery či scrum mastery při koučinku a mentoringu jejich teamů. GROW je zkratka anglických slov:

 • G – cíl (Goal)
 • R – aktuální stav (Reality)
 • O – možnosti (Options)
 • W – vůle nebo cesta kupředu, uzavření sezení (Will / Way forward / Wrap up)

Koučové používají tento model, aby pomohli svým svěřencům zlepšit jejich výkonnost, lépe se rozhodnout, naučit se nové schopnosti anebo dosáhnout svých kariérních, životních či jiných cílů.

Goal (cíl)

Koučování, ať už je jakékoliv, začíná stanovením jednoho nebo více cílů. Cílem může být skoro cokoliv – třeba dosáhnout lepšího výkonu, naučit se něco nového, vyřešit složitý problém, udělat komplikované rozhodnutí anebo obecně dosažení něčeho složitého. Ať už si svěřenec zvolí za cíl cokoliv, měl by cíl v každém ohledu splňovat tzv. SMART kritéria. Kouč mu k tomu dopomáhá opět pomocí kladení správných otázek.

SMART je opět zkratkou anglických slov, které popisují jak by měl cíl vypadat:

 • Specific – cíl by měl být konkrétní, nikoliv abstraktní, nejasný či neuchopitelný
 • Measurable – cíl musí být měřitelný
 • Attainable / Achievable – musí být dosažitelný
 • Realistic – realistický vzhledem k možnostem
 • Timely / Time bound – časově ohraničený

Cílem této fáze GROW modelu je především:

 • Shodnout se na tématech diskuze
 • Dohodnout cíle sezení
 • Nastavit dlouhodobé cíle

Příkady otázek na definování cíle

Následujících několik otázek můžete použít pro inspiraci jak pomoci koučovanému vyjasnit si své cíle:

 1. Čeho chceš během dnešního sezení dosáhnout?
 2. Jakého cíle chceš dosáhnout?
 3. Co chceš aby se stalo s …?
 4. Co opravdu chceš?
 5. Čeho bys rád dosáhl?
 6. O jaký výsledek se snažíš?
 7. Jaký výsledek považuješ za ideální?
 8. Co bys rád změnil?
 9. Proč je pro tebe dosažení tohoto cíle důležité?
 10. Co z dosažení tohoto cíle budeš mít?

Aktuální stav (Reality)

Tento krok v GROW modelu kouči a koučovanému získat povědomí o aktuální situaci – například co se děje, jaký je kontext nebo význam situace (většinou ve spojení s dosahováním stanoveného cíle).

Klíčem k úspěchu je nespěchat s otázkami. Nejedná se o závod ani o křížový výslech. Nechte koučovanému dostatečný čas, aby si odpovědi na otázky dobře promyslel a umožněte mu sebereflexi nad jeho odpověďmi. Kouč by zde měl být v roli aktivního posluchače a rozhodně by v této fázi neměl směrovat sezení k jakýmkoliv návrhům řešeni nebo ke sdělování svých vlastních názorů. Jde opravdu pouze o to, zmapovat, jaká je reálná situace. 

Cílem této fáze GROW modelu je:

 • Dovést koučovaného ke zhodnocení situace svépomocí
 • Nabídnout konkrétní příklady zpětné vazby
 • Vyvarovat se nepřesných předpokladů
 • Nezvažovat irelevantní historii

Příklady otázek ke zjištění aktuálního stavu

 1. Co se teď děje a jaký je výsledek? (co, kdo, kdy, jak často)
 2. Co už jsi k dosažení cíle podnikl?
 3. Jak bys popsal to co jsi udělal?
 4. V jakém stavu jsi ohledně plnění svého cíle?
 5. Jaké věci ti do této chvíle pomohly k úspěchu?
 6. Jaký je tvůj pokrok na stupnici od jedné do deseti?
 7. Jaký jsi udělal pokrok?
 8. Co podle tebe funguje dobře?
 9. Co je od tebe očekáváno?
 10. Proč jsi ještě cíle nedosáhl?
 11. Co ti brání v dosažení cíle?
 12. Co si doopravdy myslíš, že se děje?
 13. Víš o někom dalším kdo už tohoto cíle dosáhl?
 14. Co jsi se naučil od …?
 15. Co už jsi všechno vyzkoušel?
 16. Co bys teď udělal jinak?
 17. Co bys mohl tentokrát zlepšit?
 18. Pokud by ses zeptal …, co by o tobě nejspíše řekl?
 19. Jak bys ohodnotil závažnost situace na stupnici od jedné do deseti?
 20. Pokud by ti někdo řekl …, jaké by jsi z toho měl pocity?

Možnosti (Options)

Jakmile kouč i koučovaný mají jasný přehled o situaci, můžeme koučovací konverzaci začít směřovat k návrhu konkrétních aktivit, které koučovaný může začít realizovat pro dosažení cíle.

Cílem táto fáze GROW modelu je především:

 • Projít si co nejkompletnější spektrum možností
 • Podpořit návrhy koučovaného
 • Pečlivě navrhnout možnosti
 • Zajistit, že je z čeho vybírat a poté provést konkrétní výběr

Příklady otázek pro návrh možností

 1. Jaký máš na to názor?
 2. Co myslíš že je potřeba udělat jako další krok?
 3. Čím začneš?
 4. Co by podle tvého názoru mohlo pomoci k lepšímu výsledku (nebo k přiblížení se cíli)?
 5. Co dalšího bys mohl udělat?
 6. Kdo další by ti mohl pomoci?
 7. Co se stane když neuděláš nic?
 8. Co z toho, co jsi dosud udělal, fungovalo dobře? Mohli bychom podobných věcí udělat více?
 9. Co by se stalo kdybys to býval udělal?
 10. Co je na tom pro tebe nejtěžší?
 11. Co bys ohledně toho poradil svému příteli?
 12. Co bys získal nebo ztratil kdybys to udělal?
 13. Pokud by ti to někdo řekl, co by sis myslel, že se stane?
 14. Co je na této možnosti nejlepší a nejhorší?
 15. Na čem můžeš začít hned pracovat?
 16. Jak jsi řešil podobné situace v minulosti?
 17. Co bys udělal jinak?
 18. Kdo z tvých známých byl v podobné situaci?
 19. Pokud bys měl neomezené možnosti a schopnosti, co bys udělal?
 20. Co dalšího bys mohl udělat (opakovat tuto otázku klidně 5x…)?

Vůle / Cesta dopředu (Will / Way Forward)

Jde o poslední krok v GROW modelu, kde se kouč snačí společně s koučovaným vytvořit jasný akční plán dalších kroků a vyjádřit závazek koučovaného tento plán realizovat.

Cílem této fáze GROW modelu je především:

 • Dosáhnout závazku koučovaného k akci
 • Identifikovat možné překážky
 • Zkonkretizovat další kroky a definovat jejich časový rámec
 • Dohodnout se na další podpoře

Příklady otázek pro vyjádření vůle

 1. Jak se k tomu postavíš?
 2. Co myslíš, že je potřeba právě teď udělat?
 3. Řekni mi, jak to uděláš.
 4. Jak poznáš, že jsi to úspěšně dokončil?
 5. Je něco dalšího co můžeš udělat?
 6. Na stupnici od jedné do deseti, jaká je pravděpodobnost, že ten plán uspěje?
 7. Co bys musel udělat k tomu, aby to byla desítka? (viz předchozí otázka)
 8. Co ti brání v úspěchu?
 9. Jaké překážky očekáváš a co můžeme naplánovat?
 10. Co dalšího potřebuješ k tomu, abys plán úspěšně dokončil?
 11. Co nám ještě v plánu chybí?
 12. Jaký malý krůček uděláš jako první?
 13. Kdy začneš?
 14. Co je definicí úspěchu?
 15. Co potřebuješ za podporu abys to dokončil?
 16. Co se stane (nebo co tě bude stát) když to neuděláš?
 17. Proč potřebuješ moji pomoc / pomoc ostatních k dosažení cíle?
 18.  Jaké tři věci by dávalo smysl udělat tento týden?
 19. Na stupnici od jedné do deseti, jak velká je tvá motivace (závazek) to dokončit?
 20. Co by se muselo stát aby to bylo deset? (viz předchozí otázka)